Regulament concurs

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“Zenergize invita copiii la distractie – Completeaza chestionarul si castiga premii pentru copilul tau”

Perioada campaniei: 20.07.2019 – 30.09.2019

In contextul prezentului text mentionam folosirea urmatorilor termeni:

ORGANIZATOR – SC ZENERGIZE SRL

CAMPANIA – Campania promotionala “Zenergize invita copiii la distractie – Completeaza chestionarul si castiga premii pentru copilul tau”

PARTICIPANT / CLIENT – orice persoana fizica cu domiciliul in Romania care se inscrie in Campanie conform prezentului Regulament si care este ruda de gradul I sau II a unui copil cu varsta cuprinsa intre 6 si 10 ani.

PREMII / PREMII PRINCIPALE – premiul - trotineta de copii - se va acorda la sfarsitul prezentei Campanii, ca urmare a Tragerii la Sorti

EXTRAGERE / TRAGERE LA SORTI – actiunea de a stabilii Castigatorii Campaniei din totalul celor inscrisi in Campanie conform prezentului Regulament efectuata la data mentionata in Regulament, in conditiile precizate

CASTIGATOR – Participantul la Campanie indreptatit sa primeasca un Premiu al Campaniei, stabilit in mod aleator in urma Tragerii la Sorti a Campaniei

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1 Organizatorul Campaniei (denumita în cele ce urmeaza „Campania”) este SC ZENERGIZE SRL, inmatriculata la Registrul Comertului sub Nr. J12/2468/13.06.2019, CUI 41265811, cu sediul in strada Bucuresti nr. 74, etaj 1, Cluj-Napoca, Cluj, Romania, reprezentat prin dna. Neamtu Teodora, in calitate de Administrator, (denumita în cele ce urmeaza “Organizatorul”).

1.3 Pe perioada Campaniei, organizatorul va desfasura urmatoarele activitati:

a) implementarea Campaniei in locatiile participante, evenimente si in mediul online

b) expediaza/preda premiile castigatorilor Campaniei, dupa validarea si identificarea acestora in conditiile stabilite prin Regulament;

1.4 Campania se va derula sub imperiul prezentului regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul derularii Campaniei, dar nu inainte de a anunta publicul.

1.5 Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate prin accesarea website-ului www.zenergize.ro.

1.7 Orice cereri in legatura cu derularea prezenta Campanie se vor adresa direct Organizatorului.

SECTIUNEA 2. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1 Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei.

2.2 Campania va incepe la data de 20.07.2019 ora 00:01 si se va incheia la data de 30.09.2019, ora 23:59.

2.3 Participarea la Campanie dupa data de 30.09.2019 ora 23:59 nu se va mai lua in considerare.

2.5 Toate premiile acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar acele premii nerevendicate ori necastigate din cadrul promotiei nu mai sunt datorate de catre Organizator.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1 Pot participa la Concurs doar persoanele fizice, avand varsta de peste 18 ani implinita pana la data de incepere a Capaniei si domiciliul sau resedinta in Romania.

3.2 In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori partiala) datorita exclusiv altor cauze decat lipsa varstei implinite de 18 ani la data inceperii Campaniei, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului procesul verbal de predare-primire a premiului cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv.

3.3 Predarea premiilor poate fi un eveniment public. In baza acordului expres liber exprimat prin inscrierea in Campanie al castigatorilor, persoana lor (imaginea), numele, prenumele si materiale foto, audio si video pot fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea si a asocia cu marca promovata, insa doar in legatura cu prezenta Campanie si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea si utilizarea de catre Organizator a acestor imagini se va face fara nici un fel de plata suplimentara pentru castigatori.

SECTIUNEA 4. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

4.1 Persoana fizica ce au completat chestionarul pus la dispozitie pe www.zenergize.ro intra automat in Campania pentru premiile campaniei. Informatiile completate in chestionar sunt anonime.

4.2 Prin completarea inscrierii pe platforma www.zenergize.ro sau prin celelalte metode de inscriere clientul isi da acordul pentru inregistrarea si prelucrarea datelor necesare pentru inscrierea in tombola Campaniei si comunicarea ulterioara de marketing pentru brandul Zenergize. Datele colectate vor fi: nume, numar de telefon, adresa e-mail. Acestea vor fi folosite in scopul identificarii castigatorilor Campaniei si vor fi pastrate ulterior terminarii Campaniei pana in momentul retragerii consimtamantului participantului.

4.3 Desemnarea castigatorilor premiilor principale se va face pana in data de 21.10.2019, din totalul celor inscrisi in Campanie prin tragere la sorti. Premiul este reprezentat de o trotineta pentru copii.

SECTIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE

5.1 „Premii principale” – 1 x trotineta pentru copii

SECTIUNEA 6. VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

6.1 Pentru a fi validat drept castigator al unui premiu, participantul la Campanie, desemnat castigator trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

– Sa indeplineasca conditiile descrise in Sectiunile 3 si 4 a prezentului Regulament;

– Sa faca dovada ca este parinte/ruda de gradul 1 sau 2 al unui copil cu varsta cuprinsa intre 6 ani (impliniti pana la 20.07.2019) si 10 ani.

6.2 La predarea premiului se va completa de catre Organizator impreuna cu castigatorul un Proces verbal de predare-primire a premiului ce va cuprinde pe langa datele de identificare ale castigatorului, premiul castigat, data predarii premiului si semnatura acestuia. Datele de identificare vor fi folosite in scopul indeplinirii obligatiei fiscale legale ale Organizatorului si in scopul dovedirii indeplinirii obligatiilor rezultate conform prezentului regulament (dovada predare premii castigatorilor).

6.3 Participantul la Campanie, desemnat castigator, care refuza sau se afla in imposibilitatea de a indeplini cel putin una dintre conditiile prezentate mai sus, isi pierde in mod automat calitatea de castigator si nu poate intra in posesia premiului.

6.4 In cazul in care castigatorul premiului este in incapacitate fizica de a se deplasa, atunci este necesara existenta unei procuri semnata si autentificata la un Notar de catre castigator, procura ce da dreptul persoanei imputernicite de a primi premiul respectiv, inclusiv semnarea unei declaratii prin care exonereaza Organizatorul de orice raspundere care ar putea decurge din acordarea oficiala a premiului, precum si de plata de despagubiri sau reclamatii de orice natura in legatura cu acesta.

6.5 Un Participant la Campanie poate castiga un singur premiu pe durata Campaniei.

SECTIUNEA 7. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

7.1 Organizatorul, precum si alte persoane implicate in Campanie nu isi asuma nici o raspundere pentru eventualele greseli de tipar de pe comunicarile publicitare.

7.2 Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi in responsabilitatea Organizatorului.

7.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

SECTIUNEA 8. ANGAJAMENTE

8.1 Organizatorul, garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protectia datelor personale si Regulamentului Uniunii Europene 679/2016. Participantul la promotie, in calitate de persoana vizata, are urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul la opozitie (art. 15).

8.2 Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului (Cluj, Cluj-Napoca, strada Bucuresti nr. 74. Etaj 1), stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile legii 677 / 2001.

8.3 Scopurile constituirii si administrarii bazei de date sunt: validarea castigatorilor, expedierea premiului, comunicari de marketing. Ulterior Campaniei datele participantilor vor fi pastrate de catre Organizator pana in momentul retragerii consimtamantului participantului.

8.4 Organizatorul are obligatia legala de a face publice numele castigatorilor si premiul castigat de acestia conform OG 99/2000. Aceste informatii vor fi publicate pe site-ul promotiei: www.zenergize.ro

8.5 Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor, in conformitate cu GDRP – Regulamentului Uniunii Europene 679/2016 – regulamentul general pentru protecția datelor si Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII

9.1 Imposibilitatea participantului castigator de a utiliza premiul din diverse motive care nu tin de premiu in sine exonereaza Organizatorul de orice raspundere si / sau obligatie.

9.2 Intarzierile de expediere sau erorile de trimite ale premiilor Campaniei, datorate furnizorului de servicii de curierat nu pot fi imputate Organizatorului.

9.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice persoana participanta in campanie care, prin comportament fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.

9.4 Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.

9.5 Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie pana la data de incheiere a Campaniei. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

SECTIUNEA 10. TEMEIUL LEGAL

10.1 Campania “Zenergize invita copiii la distractie – Completeaza chestionarul si castiga premii pentru copilul tau” este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007

SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

12.1 Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 si Regulamentului Uniunii Europene 679/2016, privind protectia datelor personale stocate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor / castigatorilor la prezentul Concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

12.2 Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15).

Prezenta sectiune informează persoanele vizate cu privire la detaliile prelucrării datelor personale în conformitate cu GDRP – Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 – Regulamentul general pentru protecția datelor în cadrul Campaniei “Zenergize invita copiii la distractie – Completeaza chestionarul si castiga premii pentru copilul tau”.

Cu ce scop se prelucrează datele?

Scopul prelucrării datelor personale este desfasurarea Campaniei “Zenergize invita copiii la distractie – Completeaza chestionarul si castiga premii pentru copilul tau” conform Regulamentului oficial al Campaniei prin înregistrarea persoanelor înscrise in Campanie, Tragerea la Sorți, acordarea premiilor si comunicarii de marketing.

Temeiul legal al prelucrării îl reprezintă executarea contractului (Regulamentul menționat anterior) la care persoana vizată este parte, conform art. 6 (1) b din GDPR.

De asemenea anumite prelucrări sunt făcute și în temeiul legal al obligațiilor legale ce ne revin, cum ar fi obligația de publicare a căștigatorilor (conform OG 99/2000) sau obligațiile fiscale (pentru înmânarea premiilor).

Ce date colectați și cine mai are acces la ele?

Colectăm exclusiv datele de care avem nevoie pentru desfășurarea făra probleme ale Campaniei. Astfel vă vom cere numele și prenumele, dar și un telefon si adresă de email (pentru a vă putea contacta în cazul câștigării premiilor). Pentru câștigători, vom cere în plus și datele de livrare (pentru trimiterea premiilor), ca si datele din cartea de identitate (care sunt necesare pentru obligațiile noastre fiscale).

Dacă nu doriți să ne dați aceste date, nu veți putea participa la concurs sau nu veți putea intra în posesia premiului, după caz.

Datele dvs sunt prelucrate exclusiv de Operator.

Perioada de păstrare a datelor

Datele dvs. vor fi păstrate pana in momentul retragerii consimtamantului d-voastra de a le folosi.

Drepturile participantului

Conform GDPR, beneficiați de dreptul de acces la date, la rectificarea datelor, la ștergerea acestora sau la restricționarea prelucrării, de dreptul de a vă opune prelucrării, precum și de dreptul la portabilitatea datelor.

Vă puteți exercita drepturile adresandu-vă prin e-mail cu o cerere la adresa anspdcp@dataprotection.ro cu privire la orice date personale colectate de către noi.

De asemenea aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, sau de a depune o acțiune în instanță

SECTIUNEA 12. ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR

13.1 Castigatorii premiilor principale vor fi anuntati pe siteul www.ZENERGIZE.ro timp de 2 saptamani dupa efectuarea extragerii.

SECTIUNEA 13. FORTA MAJORA

14.1 Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia, etc.

14.2 Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.

14.3 Organizatorul daca invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor la promotie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

SECTIUNEA 14. LITIGII

15.1 In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.

15.2 Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

15.3 Prezentul regulament este guvernat de legislatia romaneasca.

15.4 In cazul in care una sau mai multe prevederi ale acestui regulament sunt declarate nule si neavenite sau neexecutorii, celelalte clauze vor ramane in vigoare.

SECTIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

16.1 Regulamentul oficial al campaniei promotionale “Zenergize invita copiii la distractie – Completeaza chestionarul si castiga premii pentru copilul tau”

va fi publicat pe site-ul www.zenergize.ro.

16.2 Participarea la aceasta promotie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.